Check hier de complete F1 Kalender 2024

ALGEMENE VOORWAARDEN GRAND PRIX TRAVEL 

Deze voorwaarden bestaan uit:

 • een algemeen deel (I),
 • deel (II) die aanvullend geldt voor de bemiddeling voor tickets
 • deel (III) die aanvullend geldt voor Reizen.

 

I - ALGEMEEN

Artikel 1 - Definities

 1. Grand Prix Travel: Grand Prix Travel BV, handelend onder KvK-nr 82016240, gevestigd aan de Atoomweg 2 te (1627LE) Hoorn.
 2. Klant: De persoon die de Reis bij Grand Prix Travel boekt of die Grand Prix Travel opdracht geeft tot bemiddeling bij het aangaan van de Ticketovereenkomst.
 3. Bemiddelingsovereenkomst: de overeenkomst van opdracht op grond waarvan Grand Prix Travel voor de klant bemiddelt bij het aangaan van de Ticketovereenkomst.
 4. Ticketovereenkomst/Ticket: de ticketovereenkomst voor een Formule1, MotoGP of ander evenement.
 5. Reisovereenkomst: de pakketreisovereenkomst inclusief deze Voorwaarden waarbij Grand Prix Travel zich jegens de Reiziger verbindt tot het verschaffen van de Reis.
  1. Reis: een pakketreis in de zin van de wet.
  2. Reiziger: iedere persoon die met Grand Prix Travel een Reisovereenkomst wil sluiten en iedere persoon die op grond van de Reisovereenkomst het recht heeft om te reizen;
  3. Reisdienst: personenvervoer, huur van een motorvoertuig of motorrijwiel, accommodatie of een andere toeristische dienst, voor zover deze diensten vallen binnen de definitie van artikel 7:500 sub a BW.
  4. Reisdienstverlener: de dienstverlener die een onderdeel van de Reis uitvoert, zoals hulppersonen (accommodatieverschaffers/vervoerders/externe gidsen/etc.) van Grand Prix Travel.
  5. Toegangsbewijs: De digitale of papieren bescheiden op grond waarvan de bezitter recht heeft op toegang tot het geboekte evenement.
   1. Schriftelijk: op schrift of langs elektronische weg waaronder per e-mail.
   2. Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
  6. Werkdagen: maandag t/m vrijdag, met uitzondering van in Nederland erkende feestdagen, binnen werktijden (9u-17u Nederlandse tijd).

  

Artikel 2 - Toepasselijkheid voorwaarden

2.1     Pakketreizen

Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle door de Grand Prix Travel aangeboden of met de Grand Prix Travel overeengekomen Reizen en vormen een onlosmakelijk onderdeel daarvan.

2.2     Losse tickets

Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op de Bemiddelingsovereenkomst voor Tickets die niet in combinatie met reisdiensten worden geboekt. De bepalingen in deze voorwaarden die gericht zijn op pakketreizen en de bepalingen in Titel 7a van boek 7 Burgerlijk Wetboek waarin regels staan over pakketreisovereenkomsten zijn in dat geval niet van toepassing.

2.3     Afwijkende en aanvullende voorwaarden

Afwijkende en aanvullende voorwaarden dienen schriftelijk te worden overeengekomen. Afwijkende bepalingen in de individuele overeenkomst hebben voorrang boven deze Voorwaarden.

 

Artikel 3 - Totstandkoming overeenkomst

3.1     Inhoud aanbod

Het aanbod omvat de diensten en voorzieningen die in de offertes en publicaties van de Grand Prix Travel uitdrukkelijk zijn omschreven. De inhoud van het aanbod wordt uitsluitend bepaald aan de hand van de door of namens Grand Prix Travel verstrekte informatie. Informatie in publicaties van Reisdienstverleners zijn geen onderdeel van het aanbod, ongeacht of er een link naar is opgenomen in het aanbod van Grand Prix Travel. De vermelde duur staat aangegeven in hele dagen, waarbij de dag van vertrek en aankomst als hele dagen worden geteld.

3.2     Vrijblijvend aanbod

Alle offertes en aanbiedingen door Grand Prix Travel zijn vrijblijvend en kunnen na aanvaarding in alle gevallen tot 17.00 uur van de eerstvolgende Werkdag zonder opgaaf van redenen worden herroepen door Grand Prix Travel. Dit geldt ook indien de Klant een automatische ontvangstbevestiging van de boeking heeft ontvangen.

3.3     Totstandkoming overeenkomst  

De Reisovereenkomst of Bemiddelingsovereenkomst tussen Grand Prix Travel en de Klant komt tot stand doordat de Klant het aanbod van Grand Prix Travel aanvaardt.

3.4     Kennelijke fouten

Kennelijke fouten in het aanbod binden Grand Prix Travel niet. Dit betreft het aanbod van een prijs, de inhoud van de aangeboden dienst of andere informatie waarvan de Klant, gelet op alle omstandigheden, er redelijkerwijze niet vanuit mocht gaan dat Grand Prix Travel heeft bedoeld dit te verklaren. Indien er reden is tot twijfel aan de juistheid van de prijs of informatie dient de Klant navraag te doen.

3.5     Bijzondere wensen  

Indien de Klant bepaalde voorkeuren voor of bij het aangaan van de overeenkomst kenbaar maakt, kunnen er slechts rechten aan worden ontleend voor zover deze voorkeuren als bijzondere wens zijn geaccepteerd via een schriftelijke toezegging van Grand Prix Travel aan de Klant dat de voorkeur zal worden ingewilligd. De enkele vermelding als voorkeur op (reis)bescheiden en de boekingsbevestiging is hiertoe onvoldoende.

3.6     Bijzondere vereisten

Indien de Klant uiterlijk bij het aangaan van een overeenkomst vereisten in verband met de medische gesteldheid of vanwege andere zwaarwegende belangen aan Grand Prix Travel als ‘vereiste’ kenbaar maakt, geldt dit als een opschortende voorwaarde voor de totstandkoming van de overeenkomst. Grand Prix Travel dient het ‘vereiste’ binnen een redelijke termijn af te wijzen of deze te bevestigen en zorg te dragen dat hieraan wordt voldaan. Een termijn van 7 dagen wordt in ieder geval als redelijk gezien. Wijst Grand Prix Travel het vereiste af dan komt er geen overeenkomst tot stand. Bevestigt Grand Prix Travel het ‘vereiste’ dan komt door het versturen van bevestiging de overeenkomst tot stand. Indien er aan de vereisten meerkosten zijn verbonden en deze zijn bekend, doet Grand Prix Travel de Klant een nieuw aanbod.

3.7     Bevestiging ontvangst van de boeking

Indien aanvaarding door de Klant via elektronische weg geschiedt, bevestigt Grand Prix Travel de ontvangst van de door de Klant verstuurde aanvaarding.

3.8     Bevestiging van de boeking

De Grand Prix Travel stuurt onverwijld na de boeking een boekingsbevestiging al dan niet samen met een (aanbetalings) factuur.

3.9     Herroeping door Klant     

Een boeking is definitief. De Klant heeft geen recht om de overeenkomst te herroepen.

3.10        Minderjarigen

De Klant die een Reis boekt of opdracht geeft tot het aangaan van een Ticketovereenkomst dient meerderjarig te zijn. Indien een minderjarige (<18 jaar) reist zonder de personen die het gezag over de minderjarige hebben, dienen deze personen binnen 7 dagen na de boeking een ondertekende toestemmingsverklaring op te sturen. In dit geval komt in afwijking van lid 3 van dit artikel de Reisovereenkomst pas definitief tot stand na ontvangst van deze verklaring door Grand Prix Travel.

3.11        Boeken voor anderen & communicatie

De Klant die namens of ten behoeve van een of meer anderen een overeenkomst met Grand Prix Travel aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die daaruit voortvloeien. De andere personen zijn ieder voor hun eigen deel aansprakelijk. De bevestiging, de factuur, de reisbescheiden en alle andere communicatie wordt enkel verstuurd naar de Klant. De Klant die boekt namens of ten behoeve van anderen, is verplicht – met toestemming van die persoon - relevante persoonlijke omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de uitvoering van de overeenkomst bij de aanmelding kenbaar te maken. De Klant die namens of ten behoeve van anderen boekt, is verplicht die anderen deze Voorwaarden en andere relevante communicatie te verstrekken.

  

Artikel 4- Overige algemene bepalingen

4.1     Prijzen en reissom

Vermelde prijzen/reissom geldt per persoon, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

4.2     Rechten van derden

Ondergeschikten, hulppersonen en andere bij de uitvoering van de overeenkomst of Reisdienst betrokken derden kunnen zich jegens de Klant en Reiziger beroepen op de bepalingen uit deze overeenkomst (met inbegrip van de aansprakelijkheidsuitsluitingen).

4.3     Vervangende bepalingen

Indien dwingend recht aan de geldigheid van een bepaling in deze Voorwaarden in de weg staat of indien een bepaling wordt vernietigd, wordt die bepaling geacht te zijn geconverteerd naar een geldige bepaling die qua inhoud en strekking zo dicht mogelijk de oorspronkelijke intentie benadert.

4.4     Toepasselijk recht

Op het aanbod en de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, tenzij dit in strijd is met dwingend recht. Onverminderd deze rechtskeuze komt een consument de bescherming toe die het dwingend recht van het land van zijn woonplaats hem biedt indien Grand Prix Travel de commerciële activiteiten (o.a. reclame) betreffende de overeengekomen dienst richt op het land waar de consument woonplaats heeft, tenzij de diensten niet geheel of gedeeltelijk in dat land worden verricht.

4.5     Bevoegde rechter

De Nederlandse rechter is exclusief bevoegd, tenzij dit in strijd is met dwingend recht.

II    - Bemiddelingsovereenkomst voor Tickets

5.1     Bemiddeling bij Tickets

Grand Prix Travel boekt de Tickets namens de Klant bij een ticketaanbieder (waaronder agenten en resellers). Er komt een overeenkomst tot stand tussen de Klant en de ticketaanbieder op grond waarvan de ticketaanbieder de diensten (toegang tot het evenement en de goede uitvoering van het evenement) verleent. Grand Prix Travel handelt enkel als tussenpersoon en is geen partij bij deze Ticketovereenkomst. De voorwaarden van de ticketaanbieder zijn op de Ticketovereenkomst van toepassing. Grand Prix Travel is niet aansprakelijk voor de juiste uitvoering van deze Ticketovereenkomst noch voor het handelen of nalaten van de ticketaanbieder.

5.2     Opdracht

De opdracht bestaat uit het namens de Klant boeken van de door de Klant gewenste Ticket en op verzoek informeren over de Ticketovereenkomst. De Klant is tegenover Grand Prix Travel gebonden nadat de opdracht is verstrekt. Grand Prix Travel zal de Ticketovereenkomst namens de Klant sluiten indien Tickets beschikbaar zijn. Daarna ontvangt de Klant debevestiging.

5.3     Zorgplicht

Grand Prix Travel neemt de Tickets namens de Klant af bij de door de raceorganisatie officieel erkende ticketaanbieders, maar heeft geen verdere zorgplicht met betrekking tot de keuze en controle van de ticketaanbieders.

5.4     Bemiddelingskosten

Grand Prix Travel brengt voor haar diensten de in het aanbod vermelde kosten in rekening.

5.5     Betaling

Grand Prix Travel int de overeengekomen prijs bij de Klant en voldoet de ticketkosten aan de ticketaanbieder.

5.6     Niet-tijdige betaling

Bij niet-tijdige betaling is de Klant direct in verzuim en de wettelijke rente over het openstaande bedrag verschuldigd. Bij niet tijdige betaling stuurt Grand Prix Travel de klant een aanmaning (betalingsherinnering). De Klant dient binnen veertien dagen na de dag van ontvangst van de aanmaning het openstaande bedrag alsnog te betalen. Bij niet-tijdige betaling van de aanmaning worden alle overeenkomsten geacht te zijn geannuleerd, tenzij de voorwaarden van de betrokken dienstverlener anders voorschrijven. Grand Prix Travel heeft het recht haar kosten in rekening te brengen of te verrekenen met de aanbetaling. Tevens is de klant de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd conform de BIK-staffel. In geen geval heeft de Klant recht op ontvangst van de Toegangsbewijzen vóórdat de betaling geheel is ontvangen door Grand Prix Travel.

5.7     Communicatie en geschillen met de Ticketaanbieder

Voor algemene communicatie over de Ticketovereenkomst zal de Klant zijn communicatie kunnen richten aan Grand Prix Travel. Voor juridische geschillen dient de Klant zich rechtstreeks te wenden tot de betreffende ticketaanbieder.

5.8     Herroepingsrecht  

De klant heeft geen herroepingsrecht met betrekking tot de in zijn opdracht gemaakte reservering.

5.9        Informatie m.b.t. annulering  

Grand Prix Travel wijst erop dat in de overeenkomst met de ticketaanbieder is opgenomen dat de Ticketovereenkomst niet is te annuleren.

  

5.10        Het Toegangsbewijs

Het Toegangsbewijs voor de Klant wordt ongeveer 2 weken voor aanvang van het evenement aangetekend verzonden. Voor verlies van deze Toegangsbewijzen door derden tijdens de verzending is Grand Prix Travel niet verantwoordelijk. De Klanten/Reizigers die deelnemen aan een          begeleide reis zullen deze ontvangen van de reisbegeleider voor aanvang van het evenement. Vanaf het moment van overdracht is de Klant/Reiziger zelfverantwoordelijk voor het Toegangsbewijs. Bij verlies is de uitgifte van een nieuw Toegangsbewijs niet mogelijk.

5.1     Aansprakelijkheidsbeperking

Voor zover Grand Prix Travel toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de overeenkomst met de Klant en de Klant daardoor schade lijdt, is de aansprakelijkheid van Grand Prix Travel beperkt tot maximaal éénmaal de factuurwaarde van de diensten van Grand Prix Travel. Deze beperking geldt niet voor schade aan personen door letsel of overlijden of als de schade het gevolg is van opzettelijk handelen of bewuste roekeloosheid van Grand Prix Travel.

5.2           Klachtplicht en verval van recht

De Klant dient onverwijld na de constatering van een tekortkoming aan de zijde van Grand Prix Travel zijn klacht te melden. Iedere aanspraak van de Klant op vergoeding van schade vervalt na één jaar.

5.3           Gebruikers

Deze bepalingen gelden ook jegens de andere personen voor wie de Klant Tickets heeft afgenomen.

5.4           Ticket als onderdeel van een Reis

Indien de Tickets als een onderdeel van een Reis worden geboekt, dan is het bepaalde in dit artikel niet van toepassing voor zover dat niet verenigbaar is met de van toepassing zijnde wettelijke en contractuele bepalingen omtrent Reizen.   

III     - Bepalingen voor Reizen

Artikel 6 - Informatie over de Reis

6.1     Reisdocumenten

De Reiziger dient gedurende de gehele Reis te beschikken over de voor de Reis noodzakelijke reisdocumenten, zoals een paspoort, visa, vaccinatiebewijzen, etc.. Gelet op het grote belang hiervan, dient de Reiziger de door Grand Prix Travel verstrekte algemene informatie hierover, bij de betreffende instanties en instellingen op toepasselijkheid, volledigheid en actualiteit te controleren. De Reiziger dient vóór de boeking van de reis te verifiëren of er voldoende tijd is om de benodigde reisdocumenten te verkrijgen in verband met de mogelijk lange doorlooptijd van een aanvraag van reisdocumenten en in het bijzonder een eventueel benodigd visum. Indien de Reiziger de Reis niet of niet geheel kan maken wegens het ontbreken van geldige, volledige en juiste reisdocumenten, komen de daaruit voortvloeiende kosten geheel voor rekening van de Reiziger.

6.2     Reisbescheiden

De reisbescheiden (vervoertickets, vouchers, etc.) worden tijdig en uiterlijk 7 dagen voor vertrek aan de Klant toegezonden tenzij de factuur nog niet volledig is voldaan. Indien de Klant de reisbescheiden niet 5 dagen voor vertrek heeft ontvangen dient deze Grand Prix Travel onverwijld op de hoogte te stellen. Definitieve vertrektijden en aankomsttijden worden vermeld in de reisbescheiden.

6.3     Informatie over verzekering

Grand Prix Travel adviseert de Klant een annuleringsverzekering en een reisverzekering af te sluiten. Grand Prix Travel kan een dergelijke verzekering verplichten mits de Klant hier voor totstandkoming van de Reisovereenkomst Schriftelijk van op de hoogte is gesteld 

                                                                                                                                                                                 

Artikel 7- Informatie door de Reiziger

7.1     Relevante informatie van de Reiziger(s)

Voor of bij het sluiten van de Reisovereenkomst verstrekt de Klant die de boeking verricht alle voor de Reis relevante informatie van zichzelf en de door hem of haar aangemelde andere Reizigers. In het bijzonder betreft dit informatie over de Reizigers of de samenstelling van de groep indien dit mogelijk van invloed is op de gezondheid of veiligheid van de Reiziger of anderen tijdens de Reis. Indien de verstrekte informatie onjuist of onvolledig is kan dit tot gevolg hebben dat de Reiziger van deelname wordt uitgesloten door Grand Prix Travel of de Reisdienstverleners. Hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de Reiziger.

7.2     Verminderde mobiliteit, zwangere vrouwen, alleenreizende minderjarigen en ziekte Reizigers met verminderde mobiliteit en hun begeleiders, zwangere vrouwen, alleenreizende minderjarigen en Reizigers met een ziekte die mogelijk effect heeft op de Reis dienen dit bij het aangaan van de Reisovereenkomst of in ieder geval zo spoedig mogelijk nadat de Reiziger hiermee bekend is te melden bij Grand Prix Travel in verband met eventuele gevolgen voor de Reis en in het bijzonder het luchtvervoer. Deze Reizigers dienen zelf bij de vervoerder te verifiëren of er een medische verklaring nodig is om te mogen reizen.

 

VOOR DE REIS

Artikel 8 - Betaling

8.1     Aanbetaling

Na totstandkoming van de Reisovereenkomst dient binnen 14 dagen na ontvangst van de aanbetalingsfactuur 25% van de reissom te zijn voldaan tenzij anders vermeld op de factuur

8.2     Restantbetaling

Het restant van de reissom dient uiterlijk 6 weken voor de aanvangsdatum van de Reis te zijn voldaan. Bij totstandkoming van de Reisovereenkomst binnen 6 weken voor de aanvangsdatum van de Reis, dient de volledige reissom per ommegaande en in ieder geval voor aanvang van de Reis te zijn voldaan.

8.3     Verzuim en rente

Indien de Reiziger niet betaalt binnen de hierboven genoemde of op de factuur vermelde termijn is de Reiziger zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist in verzuim en is over het openstaande bedrag vanaf dan de wettelijke rente verschuldigd.

8.4     Incassokosten

De Reiziger is gehouden tot betaling van de buitengerechtelijke incassokosten indien de Reiziger vruchteloos is aangemaand tot betaling binnen een termijn van veertien dagen, aanvangende de dag nadat de aanmaning is ontvangen onder vermelding van de gevolgen van het uitblijven van betaling, waaronder de exacte incassokosten die wordt gevorderd. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het gevorderde tot €2500, 10% over de daaropvolgende € 2500, 5% over de daaropvolgende € 5000 en 1% over het meerdere, met een minimum van € 40.

8.5     Verdere gevolgen van uitblijven van betaling

Indien de Reiziger in verzuim is kan Grand Prix Travel het toezenden van de reisbescheiden zonder nadere aankondiging opschorten tot de volledige betaling is ontvangen. Indien betaling ook na aanmaning uitblijft of indien niet voor aanvang van de reis is betaald, heeft Grand Prix Travel het recht de Reiziger uit te sluiten van deelname. De verplichting tot betaling blijft bestaan. In plaats van de Reiziger uit te sluiten van deelname kan Grand Prix Travel de Reisovereenkomst annuleren en de daarvoor verschuldigde annuleringskosten bij de Reiziger in rekening brengen. Het bepaalde in dit lid laat andere rechten van Grand Prix Travel onverlet.

Artikel 9 - Indeplaatsstelling

9.1     Voorwaarden en kennisgeving

Een Reiziger kan de Reis overdragen aan een andere persoon die voldoet aan alle aan de Reis verbonden voorwaarden. De Reiziger verzoekt Grand Prix Travel uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de Reis, althans met in achtneming van een redelijke termijn waarbinnen de nodige handelingen kunnen worden verricht, om de persoon in de plaats te stellen. Overdracht is slechts mogelijk voor zover de voorwaarden van de betrokken Reisdienstverlener dit toelaten. Indien vliegtickets onderdeel zijn van de Reis is overdracht van de vliegtickets in de regel niet mogelijk. Overdracht van de volledige reis is dan in de regel slechts mogelijk indien -op kosten van de Reiziger - een nieuw vliegticket wordt geboekt.

 9.2    Hoofdelijke aansprakelijkheid en extra kosten

De Reiziger en degene die de Reis overneemt, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het nog verschuldigde bedrag en voor eventuele bijkomende vergoedingen, toeslagen en andere kosten die voortvloeien uit de indeplaatsstelling, waaronder wijzigingskosten.

 

Artikel 10 - Wijziging door de Klant

10.1        Wijziging

De Klant kan Grand Prix Travel Schriftelijk verzoeken de Reisovereenkomst te wijzigen. Grand Prix Travel is hier niet toe gehouden. Grand Prix Travel stelt de Klant op de hoogte van de nieuwe reissom. Indien de Klant akkoord gaat met de kosten van de wijziging zijn de nieuwe reissom en wijzigingskosten verschuldigd. Indien de nieuwe reissom lager uitvalt dan de oorspronkelijke reissom, wordt het verschil verrekend met de verschuldigde wijzigingskosten.

10.2        Aanpassing vertrekdatum of aantal Reizigers

Een verzoek tot wijziging van de vertrekdatum vormt geen wijziging, maar een annulering. Vermindering van het aantal betalende Reizigers vormt geen wijziging, maar een deelannulering. Hierop is artikel 11 van toepassing.

 

Artikel 11 - Annulering door de Reiziger

11.1        Annulering

De Reiziger kan te allen tijde annuleren, maar is daarbij de volledige reissom verschuldigd.

11.2        Restitutie van niet gemaakte kosten

Niet gemaakte kosten en eventuele inkomsten uit alternatief gebruik worden aan de Reiziger gerestitueerd. Houd er rekening mee dat de luchtvaartmaatschappijen, ticketverkopers en hotels vaak geen gelden restitueren.

11.3        Annuleringsverzekering

Indien de Reiziger een annuleringsverzekering heeft, is lid 2 niet van toepassing.

Artikel 12 - Prijswijziging

12.1        Prijswijziging

Grand Prix Travel behoudt zich het recht voor om met betrekking tot reeds aangegane Reisovereenkomsten tot 20 dagen vóór de dag van vertrek de reissom te verhogen als gevolg van prijswijzigingen in kosten van brandstof of andere energiebronnen en/of belastingen of vergoedingen van niet direct bij de uitvoering van de Reis betrokken derden. Grand Prix Travel kan zich in de Reisovereenkomst het recht voorbehouden om met betrekking tot reeds aangegane Reisovereenkomsten tot 20 dagen vóór de dag van vertrek de reissom te verhogen op grond van wijzigingen in toepasselijke wisselkoersen. De prijsherzieningsmethode dient voor de boeking kenbaar te zijn en is onderdeel van de Reisovereenkomst.

12.2        Beëindiging door Reiziger

Indien de verhoging meer dan 8% van de reissom bedraagt, heeft de Reiziger het recht de Reisovereenkomst te beëindigen. In dat geval heeft de Reiziger recht op onverwijlde terugbetaling van de betaalde bedragen. Grand Prix Travel stelt de Reiziger een redelijke termijn waarbinnen de Reiziger Schriftelijk kenbaar dient te hebben gemaakt of deze de Reisovereenkomst beëindigt. Wordt de Reisovereenkomst niet binnen de gestelde termijn beëindigd, geldt de prijsverhoging als aanvaard en vervalt het recht op beëindiging.

12.3        Prijsverlaging

Indien het recht op prijsverhoging is bedongen, heeft de Reiziger in voorkomend geval het recht te verzoeken om prijsverlaging overeenkomstig de prijsherzieningsmethode. Op het bedrag wat de Reiziger op basis van de eventuele prijsverlaging toekomt, wordt een bedrag van 30 euro aan administratiekosten ingehouden.

 

Artikel 13 - Wijziging door Grand Prix Travel

13.1        Wijzigingen  

Grand Prix Travel heeft het recht voor aanvang van de Reis de Reisovereenkomst eenzijdig te wijzigen voor zover het niet-ingrijpende wijzigingen betreft. De Reiziger wordt hier Schriftelijk en op duidelijke wijze van op de hoogte gesteld.

13.2        Ingrijpende wijzigingen  

Indien noodzakelijk kan Grand Prix Travel de voornaamste kenmerken van de Reisovereenkomst voor aanvang van de Reis ingrijpend wijzigen. Hieronder valt eveneens het aanbieden van een alternatieve Reis die indien redelijkerwijs mogelijk van minimaal gelijke kwaliteit is. De Reiziger kan in dat geval de wijziging aanvaarden of de Reisovereenkomst beëindigen zonder betaling van annuleringskosten.

13.3        Wijziging in een overeengekomen bijzondere wens

Indien Grand Prix Travel niet of niet met een redelijke inspanning kan voldoen aan een overeengekomen bijzondere wens van de Reiziger dan kan Grand Prix Travel de Reis op dit onderdeel wijzigen. De Reiziger kan in dat geval de wijziging aanvaarden of de Reisovereenkomst beëindigen zonder betaling van annuleringskosten.

13.4        Termijn

Bij ingrijpende wijzigingen stelt Grand Prix Travel de Reiziger een redelijke termijn waarbinnen de Reiziger aan Grand Prix Travel Schriftelijk kenbaar dient te hebben gemaakt of deze de Reisovereenkomst beëindigt. Wordt de Reisovereenkomst niet binnen de gestelde termijn beëindigd, geldt de wijziging als aanvaard en vervalt het recht op beëindiging.

13.5        Prijsverlaging

Indien de wijziging tot gevolg heeft dat de kwaliteit of kosten van de Reis verminderen, heeft de Reiziger recht op passende prijsverlaging.

13.6        Kennisgeving  

Bij ingrijpende wijzigingen stelt Grand Prix Travel de Reiziger onverwijld op de hoogte van:

-   de wijzigingen,

-   de redelijke termijn waarbinnen de Reiziger Grand Prix Travel Schriftelijk in kennis dient te stellen van zijn besluit of de Reiziger de Reisovereenkomst beëindigt,

-   het gevolg dat indien de Reiziger niet tijdig antwoordt de wijziging geldt als aanvaard en het recht op beëindigingvervalt.

-   indien aangeboden, de inhoud van een vervangende Reis of de hoogte van de passende prijsverlaging.

13.7        Terugbetaling betaalde bedragen  

Indien de Reiziger op grond van dit artikel de Reisovereenkomst beëindigt en de reiziger geen vervangende pakketreis aanvaardt, betaalt Grand Prix Travel alle door of namens de reiziger betaalde bedragen onverwijld en uiterlijk binnen 14 dagen aan de Reiziger terug.

 

Artikel 14 - Opzegging door Grand Prix Travel

14.1        Opzegging

Grand Prix Travel kan de Reisovereenkomst vóór aanvang van de reis opzeggen en de Reiziger alle voor de Reis betaalde bedragen terugbetalen zonder een schadevergoeding verschuldigd te zijn:

a)   ingeval het aantal aanmeldingen kleiner is dan het in de Reisovereenkomst vermelde minimumaantal en de Reiziger van de opzegging in kennis wordt gesteld binnen de in de Reisovereenkomst bepaalde termijn, maar uiterlijk:

-   20 dagen voor aanvang van de Reis bij een Reis van 6 dagen of meer.

-   7 dagen voor aanvang van de Reis bij een Reis van 2 tot 6 dagen.

-   48 uur voor aanvang van de Reis bij een Reis van minder dan 2 dagen.

b)   ingeval van overmacht, waaronder wordt verstaan onvermijdbare en buitengewone omstandigheden.

14.2        Terugbetaling betaalde reissom

In de bovenstaande gevallen betaalt Grand Prix Travel reeds ontvangen bedragen onverwijld en uiterlijk binnen 14 dagen terug. Niet vergoed worden kosten die door de Reiziger zijn gemaakt voor diensten die buiten de Reisovereenkomst vallen zoals inentingen, visa, aanschaf materiaal, verzekeringen en indien niet bij de Reis inbegrepen de vliegreis, tickets, accommodatie, e.d..

14.3        Beëindiging door toedoen van de Reiziger

Indien door of namens de Reiziger onjuiste of onvolledige informatie over lichamelijke of geestelijke gesteldheid of andere relevante onderwerpen wordt opgegeven, heeft Grand Prix Travel het recht de Reisovereenkomst te beëindigen. Dit laat andere rechten van Grand Prix Travel onverlet.

  

UITVOERING VAN DE REIS

Artikel 15 - Verantwoordelijkheid

15.1        Goede uitvoering van de Reis

Grand Prix Travel is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Reisdiensten waarop de Reisovereenkomst betrekking heeft, ongeacht of deze Reisdiensten door Grand Prix Travel zelf of door een andere Reisdienstverlener worden uitgevoerd.

15.2        Wijzigingen in reisschema en reistijden

Grand Prix Travel zal de Reiziger informeren over wijzigingen in het reisschema of de reistijden. Indien Grand Prix Travel niet op de hoogte is van de plaats van verblijf zal de Reiziger enkel worden geïnformeerd op het bij Grand Prix Travel bekende e-mailadres of mobiele telefoonnummer.

 

Artikel 16 - Conformiteit & non-conformiteit

16.1        Conformiteit

Grand Prix Travel dient de Reisovereenkomst uit te voeren overeenkomstig de verwachtingen die de Reiziger op grond van de publicaties, de Reisovereenkomst en de omstandigheden op de reisbestemmingen redelijkerwijs mocht hebben.

16.2        Klachtplicht reiziger

De Reiziger stelt de Reisdienstverlener en Grand Prix Travel overeenkomstig artikel 20 [Klachten] onverwijld in kennis van een non-conformiteit die de Reiziger heeft geconstateerd tijdens de uitvoering van een in de Reisovereenkomst opgenomen Reisdienst.

16.3        Oplossing door Grand Prix Travel

Grand Prix Travel draagt er zorg voor dat de gemelde non-conformiteit wordt verholpen. De non- conformiteit behoeft niet te worden verholpen indien dit onmogelijk is of dit onevenredig hoge kosten met zich meebrengt rekening houdend met de mate van non-conformiteit en de waarde van de betreffende Reisdiensten.

16.4        Oplossing door de Reiziger

Indien de non-conformiteit niet wordt verholpen binnen een door de Reiziger gestelde redelijke termijn heeft de Reiziger de mogelijkheid de non-conformiteit zelf te verhelpen en om terugbetaling van de uitgaven te verzoeken.

16.5        Alternatieve reis

Indien een aanzienlijk deel van de Reisdiensten niet kan worden uitgevoerd zoals overeengekomen, zal Grand Prix Travel een geschikt alternatief aanbieden, zonder bijkomende kosten voor de Reiziger. De Reiziger heeft recht op prijsverlaging indien het alternatief van lagere kwaliteit is. De Reiziger kan het aangeboden alternatief slechts afwijzen indien het niet vergelijkbaar is of de prijsverlaging ontoereikend is.

16.6        Beëindiging door de Reiziger bij aanzienlijke gevolgen

Indien de non-conformiteit aanzienlijke gevolgen heeft voor de uitvoering van de Reis en Grand Prix Travel deze niet binnen een door de Reiziger gestelde redelijke termijn heeft verholpen, kan de Reiziger de Reisovereenkomst zonder betaling van annuleringskosten opzeggen. Indien de Reisovereenkomst mede het vervoer omvat dan voorziet Grand Prix Travel bij beëindiging door de Reiziger ook in onverwijlde repatriëring van de Reiziger met gelijkwaardig vervoer zonder bijkomende kosten.

16.7        Prijsverlaging en schadevergoeding

In geval van beëindiging op grond van lid 6 of in het geval de Reisovereenkomst niet wordt beëindigd en geen alternatieven zijn overeengekomen, heeft de Reiziger recht op passende prijsverlaging en passende schadevergoeding.

16.8        Voorwaarden prijsverlaging  

Indien de Reiziger recht heeft op een passende prijsverlaging geldt dit enkel voor de periode waarin sprake was van non-conformiteit. De Reiziger heeft in geen geval recht op prijsverlaging voor zover de non-conformiteit is toe te rekenen aan de Reiziger.

 

Artikel 17 - Hulp en bijstand

17.1        Verplichte bijstand

Grand Prix Travel verleent de Reiziger onverwijld hulp en bijstand indien de Reiziger in moeilijkheden verkeert, in het bijzonder door goede informatie te verstrekken over medische diensten, plaatselijke autoriteiten en consulaire bijstand en de Reiziger te helpen bij het gebruik van communicatie op afstand en bij het vinden van alternatieve reisarrangementen.

17.2        Kosten

Grand Prix Travel brengt voor de hulp en bijstand een redelijke vergoeding in rekening indien de moeilijkheden zijn ontstaan door opzet of nalatigheid van de Reiziger.

 

AANSPRAKELIJKHEID

Artikel 18 Toerekening, overmacht en aansprakelijkheidsuitsluitingen

18.1        Toerekening & overmacht

De Reiziger heeft in geen geval recht op schadevergoeding voor schade die de Reiziger oploopt als gevolg van non-conformiteit, voor zover de non-conformiteit is te wijten aan:

 1. de Reiziger;
 2. derden die niet direct bij de uitvoering van de Reisovereenkomst zijn betrokken en de non- conformiteit niet kon worden voorzien of voorkomen;
  1. onvermijdbare en buitengewone omstandigheden waaronder pandemieën 

18.2        Aansprakelijkheidsbeperking  

Iedere aansprakelijkheid van Grand Prix Travel voor schade is beperkt tot driemaal de reissom, tenzij de schade volgt uit het overlijden of persoonlijk letsel van de Reiziger of de schade is veroorzaakt door opzettelijk dan wel nalatig handelen van Grand Prix Travel.

18.3        Aansprakelijkheidsuitsluiting krachtens verdrag of EU-verordening

Indien Grand Prix Travel aansprakelijk gehouden kan worden voor enige schade, waaronder ook schade die volgt uit het overlijden of persoonlijk letsel van de Reiziger, zal deze aansprakelijkheid in ieder geval beperkt of uitgesloten zijn tot de grenzen die zijn toegestaan volgens de ter zake geldende internationale verdragen en/of EU-verordeningen die betrekking hebben op de individuele Reisdiensten.

18.4        Verzekerde schade

Grand Prix Travel is niet aansprakelijk voor schade van de Reiziger die is gedekt door verzekeringen, zoals zorg-, reis- of annuleringsverzekeringen.

18.5        Verjaring

Iedere aanspraak van de Reiziger op vergoeding van schade verjaart twee jaar nadat de Reis heeft plaats gevonden of indien de reis geen doorgang vond twee jaar na de geplande datum van aanvang.

18.6        Geen accumulatie van vergoedingen

Indien vanwege dezelfde gebeurtenis compensatie of schadevergoeding verschuldigd is uit hoofde van internationale verdragen of EU-verordeningen, zoals de verordening betreffende rechten van luchtreizigers bij instapweigering, annulering of langdurige vertraging, accumuleert deze compensatie of schadevergoeding niet met de schadevergoeding of prijsverlaging uit hoofde van deze Reisovereenkomst. De compensatie of schadevergoeding wordt in mindering gebracht op de door Grand Prix Travel verschuldigde schadevergoeding of prijsverlaging uit hoofde van deze Reisovereenkomst. Voor het bovenstaande maakt het niet uit of de compensatie of schadevergoeding uit hoofde van internationale verdragen of EU- verordeningen door Grand Prix Travel of een door haar ingeschakelde reisdienstverlener is verschuldigd.

VERPLICHTINGEN REIZIGER

Artikel 19 - Verplichtingen Reiziger

19.1        Gedrag en opvolging van aanwijzingen

De Reiziger dient zich als een redelijk handelend Reiziger te gedragen en is verplicht alle aanwijzingen ter bevordering van een goede uitvoering van de Reis van Grand Prix Travel en de Reisdienstverleners op te volgen.

19.2        Gevolgen niet naleving – uitsluiting van deelname

Bij niet naleving van aanwijzingen of in het geval een Reiziger overlast veroorzaakt, heeft Grand Prix Travel dan wel de Reisdienstverlener het recht de Reiziger de verdere deelname aan de Reis of Reisdienst gedeeltelijk of geheel te ontzeggen. De Reiziger heeft in een dergelijk geval geen recht op restitutie van gelden. Verdere hierdoor ontstane kosten komen voor rekening en risico van de Reiziger.

19.3        Waarschuwing

Alvorens over te gaan tot uitsluiting van deelname wordt de Reiziger eerst een mondelinge of schriftelijke waarschuwing gegeven. Een waarschuwing is niet vereist indien dit niet van Grand Prix Travel of Reisdienstverlener gevergd kan worden gegeven de omstandigheden van het geval, waarbij in aanmerking wordt genomen het gedrag van de Reiziger, de verwachte kans op verbetering van het gedrag, het effect op de Reis en andere Reizigers, het risico op schade en de veiligheid van de Reizigers en anderen.

19.4        Aansprakelijkheid Reiziger en Klant

De Reiziger is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn gedrag, het niet nakomen van de verplichtingen in dit artikel of schade die anderszins aan hem moet worden

toegerekend. De Reiziger vrijwaart Grand Prix Travel van aanspraken van bij de Reis betrokken Reisdienstverleners of derden voor schade die door de Reiziger is veroorzaakt of aan hem moet worden toegerekend. De Klant staat in voor de Reiziger voor wie die een Reis heeft geboekt.

19.5        Controle tijdstip terugreis

De Reiziger dient uiterlijk 24 uur voor de geplande aanvang van de terugreis het exacte tijdstip van vertrek te verifiëren.

 

OVERIGE BEPALINGEN VOOR REIZEN

Artikel 20 - Klachten

20.1        Informatie

Grand Prix Travel verstrekt voor aanvang van de Reis de contactgegevens in geval van nood van Grand Prix Travel en in voorkomend geval diens lokale vertegenwoordiger.

20.2        Melden ter plaatse

Indien de Reiziger meent dat de Reis non-conform wordt uitgevoerd, dient hij deze non- conformiteit onverwijld, maar in ieder geval tijdens de Reis te melden bij de betrokken Reisdienstverlener zodat deze een oplossing kan vinden. Indien reisleiding van Grand Prix Travel ter plaatse is dient de klacht tevens onverwijld bij de reisleiding te worden gemeld. Indien er geen reisleiding ter plaatse is dient de klacht tevens duidelijk bij Grand Prix Travel te worden gemeld. Deze melding kan geschieden per telefoon via 085 9024242. De Reiziger dient voor zover mogelijk de communicatiekosten te beperken onder meer door gebruik te maken van bellen via internet, WhatsApp en e-mail.

20.3        Niet verholpen klacht melden na terugkomst

Alle klachten die volgens de Reiziger niet of niet volledig zijn verholpen of gecompenseerd tijdens de Reis, dienen uiterlijk binnen twee maanden na terugkomst, Schriftelijk en met redenen omkleed bij Grand Prix Travel te zijn ingediend. Grand Prix Travel is gehouden binnen een maand na ontvangst van de klacht gemotiveerd te reageren.

20.4        Gevolgen niet of niet tijdig melden van de non-conformiteit of klacht  

Het niet of niet tijdig klagen overeenkomstig het tweede lid [Melden ter plaatse] van dit artikel kan van invloed zijn op de hoogte van een eventuele prijsverlaging of schadevergoeding, tenzij de belangen van Grand Prix Travel door het niet tijdig klagen niet geschaad zijn. Klachten die na terugkomst niet tijdig zijn ontvangen worden niet in behandeling genomen, tenzij dit in de omstandigheden van het geval niet redelijk is.

 

Artikel 21 - GARANTIEFONDS GGTO

Grand Prix Travel is aangesloten bij GGTO. De Stichting GGTO staat er voor garant dat u het reeds betaalde deel van uw reissom terugkrijgt indien de touroperator in financieel onvermogen komt. Dit kan zijn vóór uw vertrek maar ook tijdens uw verblijf op locatie. Indien personenvervoer in de pakketreisovereenkomst is inbegrepen, garandeert de Stichting GGTO tijdens uw verblijf uw terugreis indien de touroperator, als gevolg van financieel onvermogen, hier niet meer voor kan zorgdragen. Door de touroperator wordt voor deze garantiestelling een bedrag van €7,50 per persoon in rekening gebracht aan de consument. Hiermee wordt het garantiefonds opgebouwd en onderhouden. 

GGTO Garantie fonds

Artikel 22 - Grand Prix Travel lid VvKR

Grand Prix Travel is verder aangesloten bij het VvKR – Vereniging van kleinschalige reisorganisaties onder inschrijvingsnr 21048.  De vereniging, vergelijkbaar met de ANVR biedt een platform aan kleinschalige veelal specialistische organisaties en behartigt de belangen van deze organisaties. De vereniging garandeert dat haar leden voldoen aan de wettelijk gestelde eisen voor reisorganisaties. Tevens hebben alle VvKR leden de bedrijfs aansprakelijkheids verzekering correct geregeld. Zo weet je dat je met een gerust gevoel een reis bij Grand Prix Travel kunt boeken!

Grand Prix Travel lid VvKR

Grand Prix Travel heeft een directe samenwerking met:

Copyright © Grand Prix Travel